No hi ha productes a la cistella.

Avís legal, Termes Generals d’Ús i Condicions de Compra

Avís legal, Termes Generals d’Ús i Condicions de Compra

Els presents Termes d’Ús i Condicions de Compra (d’ara endavant, “Condicions”) estableixen els termes pels quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.mmarti.es) i la compra de productes en aquesta, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Les Condicions podran ser modificades sense necessitat d’avís previ, per la qual cosa haurà de llegir la mateixes sempre de manera prèvia al moment de realitzar la compra. Aquestes es troben a la seva disposició per a la seva consulta, arxiu o impressió en qualsevol moment.

L’informem que MARTA MARTÍ, S.L. és la propietària i societat encarregada de centralitzar la comercialització dels productes publicitats en la present pàgina web. Així, els presents Termes d’Ús i Condicions de Compra són aplicable a la relació entre MARTA MARTÍ, S.L., (d’ara endavant, “MARTA MARTÍ” o la “Companyia”) i Vostè (d’ara endavant, el “Client”), quant a totes aquelles transaccions que realitzi en el lloc web www.mmarti.es (d’ara endavant, “Botiga En línia”).

MARTA MARTÍ, S.L. (MARTA MARTÍ), amb domicili situat al Carrer Muntaner 425, entl. 1a, 08021, Barcelona, amb C.I.F. B66688045. Tel. (+34) 932 503 706 és una entitat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45191, Foli 34, Fulla B 479791.

1.Dades del Client.

La informació o dades personals facilitades pel Client seran tractats d’acord amb el que s’estableix en la Política General de Privacitat de MARTA MARTÍ, així com en les Polítiques específiques de privacitat de cada formulari web.

En accedir a la Web l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a contractar els productes i serveis oferts en la Web d’acord amb les presents Condicions d’Ús, que igualment declara comprendre i acceptar íntegrament.

Referent a això Marta Martí es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels Usuaris, especialment la seva edat.

Així mateix, en fer ús de la present pàgina web, el Client consent el tractament de les seves dades i manifesta que els mateixos són veraces i corresponen amb la realitat, passant a ostentar la condició d’Usuari. Per això, el Client es compromet a no realitzar un ús indegut de la pàgina web i:

Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
No reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar la Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi d’aquest ús, sense autorització prèvia.

No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. En cas d’existència d’indicis de falsedat o frau, es procedirà a l’anul·lació de la comanda i informar les autoritats pertinents, no assumint-se cap mena de responsabilitat sobre els danys i/o despeses que d’això puguin derivar-se.

Facilitar una adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta.

No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades com a delictes conforme al que es disposa en el Codi Penal.

Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir la Web o els continguts de les mateixes amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes excepte si l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal de la Web o l’App sense que pugui reproduir-ho de cap manera.

Vincular o reproduir la Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.

Introduir i/o difondre en la Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

MARTA MARTÍ no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les presents Condicions d’Ús, la normativa vigent aplicable o siguin menors d’edat.

2.Accés a la Web i compra de productes.

A través de la Web s’ofereix als Usuaris la possibilitat de contractar els serveis oferts per MARTA MARTI.

Els productes oferts en la present pàgina web estan disponibles en tota Europa, els EUA i Amèrica Llatina.

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat d’aquests. En cas de dificultats en el subministrament o en cas de falta d’estoc, MARTA MARTÍ l’informarà mitjançant correu electrònic i reemborsarà al Client qualsevol quantitat que pogués haver abonat per al cas de voler desistir de la compra.

3.Comandes

És necessari registrar-se en la pàgina web per a realitzar comandes. Has d’acudir a Compte per a registrar-te o bé per a iniciar sessió.

Mètode de compra. Per a realitzar una comanda, el Client haurà de seguir el procediment de compra en línia. Posteriorment, el Client rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (“Confirmació de Comanda”) dins de les 24 hores següents a aquest. El Client també serà informat, mitjançant correu electrònic, que la comanda està sent enviat (“Confirmació d’Enviament”). Així mateix, el Client pot comprovar l’estat de la seva comanda en “Compte”.

Cada Usuari només podrà registrar-se una única vegada, estant expressament prohibits els registres múltiples per part d’un mateix Usuari. No està permès el registre en nom de terceres persones o emprant les dades de terceres persones sense el seu consentiment previ.

Enviaments. El termini d’enviament dels productes serà a Espanya i Europa de 3 a 7 dies hàbils, els EUA i Amèrica llatina de 5 a 15 dies laborables, des de la data de confirmació d’enviament. El termini d’enviament de les talles que s’especifiquen a cada article serà a Espanya de 5 a 6 setmanes, els EUA i Amèrica Llatina de 7 a 8 setmanes.

El cost d’enviament de totes les comandes a Espanya peninsular és de 5 € i Balears és de 9 €.

El termini d’enviament dels productes Knitwear serà a Espanya en els colors blanc i cru de 3 a 7 dies laborables, els EUA i Amèrica llatina de 5 a 15 dies laborables, des de la data de confirmació d’enviament. I, la resta dels colors dels productes Knitwear serà a Espanya de 1o a 20 dies laborables, els EUA i Amèrica llatina de 20 a 25 dies laborables, des de la data de confirmació d’enviament.

El cost d’enviament a la resta de zones es calcularà automàticament i es detallarà en el moment de confirmar la compra, de manera que sempre sigui aprovat pel client abans de confirmar el pagament.

No es realitzen enviaments els dissabtes, diumenges ni festius.

Una vegada que es realitza la comanda, s’enviarà un correu electrònic per a confirmar la compra.

En cas que existeixin circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, MARTA MARTÍ l’informa que els terminis de lliurament podran estar subjectes a variacions.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra, establint una nova data de lliurament, o bé la possibilitat anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà produïda el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en el qual el Client, o un tercer indicat per aquest, adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa serà acreditat mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

En cas d’impossibilitat a l’hora d’efectuar el lliurament de la comanda, serà l’usuari qui acordarà amb l’empresa de transport el nou lliurament.

Consulta de la comanda. El Client pot fer el seguiment de les seves comandes visitant “El meu Compte”. Allí, el Client podrà veure l’històric de les seves comandes, així com l’estat d’aquests.

Anul·lació de comandes. MARTA MARTÍ es reserva el dret a anul·lar qualsevol comanda (encara que hagi estat acceptat prèviament), no sent responsable de cap mal i/o despesa, en els següents suposats:

1. Quan s’hagi produït un error involuntari a la botiga en línia; per exemple, un error de pagament o d’estoc;
2. Quan existeixin raons per a creure que el Client és menor d’edat o que la targeta de crèdit a utilitzar no compleix amb les exigències descrites en les presents Condicions-
3. Quant la informació de pagament proporcionada pel Client sigui incorrecta o no verificable.

En el cas d’identificar-se algun d’aquests supòsits, MARTA MARTÍ li ho notificarà degudament a través de correu electrònic, a l’efecte de poder resoldre el problema abans de dur a terme qualsevol acció.

4.Disconformitat del producte.

Una vegada rebut la comanda, és recomanable que el Client comprovi l’estat del mateix i, en cas d’identificar qualsevol defecte o disconformitat, podrà optar per la resolució o bé substituir el producte per un nou en bon estat, sense càrrecs addicionals.

En el cas que el producte arribi trencat, danyat o incorrecte, el client comptarà amb 48 hores per a reportar l’incident, passat aquest temps ja no podrà aplicar-se la garantia.

Aquesta part no respondrà de trencaments i/o desperfectes en les joies que no sigui per defecte de fàbrica o per un ús indegut del producte.

5.Preus i impostos.

Els preus dels productes que apareixen en el lloc web són els que s’apliquen en el moment de la compra. Els preus poden estar subjectes a canvis sense previ avís, però no afectaran les comandes que ja han estat acceptats.

Tots els preus dels productes, les despeses d’enviament i altres serveis inclouen IVA. Les despeses d’enviament s’agreguen per comanda. MARTA MARTÍ sempre informarà del preu total, inclosos tots els impostos i altres costos com ara quotes i possibles despeses de lliurament.

El Client autoritza a MARTA MARTÍ expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, i en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

6.Política de canvis i devolucions.

Si per qualsevol raó el Client no queda satisfet amb el producte adquirit disposa de 15 (quinze) dies naturals des de la recepció per a retornar-lo.

MARTA MARTÍ procedirà a reemborsar l’import íntegre del preu del producte utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial.

El reemborsament es realitzarà dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la mercaderia en els magatzems de MARTA MARTÍ. No es reemborsaran les despeses d’enviament ni de devolució, en el seu cas, que seran a càrrec del client. Únicament s’admetrà la devolució del producte si es troba en el seu estat original i sense haver estat utilitzat, netejat o danyat de cap manera. Ha d’incloure totes les etiquetes, cintes i precintes. Així mateix s’ha de retornar l’embolcall i tot el contingut del paquet original com ara bosses de cotó, fundes, penjadors o obsequis que poguessin acompanyar a la comanda, instruccions i documents originals que l’acompanyaven, dins del termini de 15 dies naturals des de la recepció de la comanda, prenent com a referència a aquest efecte la data que consti en l’albarà de lliurament del transportista.

No es permetrà la devolució d’elements personalitzats, així com aquells que per les seves circumstàncies siguin d’especial sensibilitat, com són les joies, per raons de protecció de la salut o d’higiene, conforme al que disposa l’article 103.e) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Un transportista pot recollir el producte a retornar en la direcció que el Client triï. Els articles a retornar hauran de lliurar-se amb el seu corresponent certificat d’autenticitat.

El termini en el qual el Client veurà reflectit l’abonament en el seu compte dependrà de la seva entitat bancària, sent en un màxim de catorze dies.

MARTA MARTÍ podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes, o fins que hagi presentat una prova de la devolució d’aquests.

El Client haurà de retornar o lliurar directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 15 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte.

Aquesta devolució es realitzarà sota la responsabilitat i càrrec del comprador, adjuntant el tiquet de compra i el certificat d’autenticitat corresponent. La peça haurà d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original.

En el cas que exerceixi el dret de desistiment, només serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

7.Dret de desistiment.

El Client té dret a desistir del contracte actual prèviament a la seva recepció en un termini de 14 (catorze) dies naturals sense necessitat de cap justificació. No obstant això, el client no tindrà dret a desistir en cas que el producte sigui un producte personalitzat o es tracti d’un producte que pugui deteriorar-se amb rapidesa.

Per a exercir el dret de desistiment és necessari que el Client notifiqui a MARTA MARTÍ la decisió de desistir del contracte, a través d’una declaració inequívoca a través del correu info@mmarti.es

En cas de desistiment MARTA MARTÍ retornarà al Client tots els pagaments rebuts després de la compra, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar dins dels 14 dies naturals, a comptar des de la data en la qual ens informi de la decisió de desistir del contracte actual.

MARTA MARTÍ procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial.

8.Alerta de falsificacions.

Els productes MARTA MARTÍ estan disponibles exclusivament en el lloc web. Els compradors han d’anar amb compte amb aquells productes que puguin ser venuts a través de canals no autoritzats. Per a evitar confusions, en comprar en qualsevol establiment autoritzat, s’expedeix un certificat d’autenticitat, que certifica la legitimitat del producte, i la seva validesa respecte de qualsevol imperfecció en la producció.

9.Drets de propietat intel·lectual i industrial.

La Web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. MARTA MARTÍ és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els seus continguts.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials, de la Web o dels seus continguts, sense el consentiment previ i exprés.

MARTA MARTÍ es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els seus continguts. En cap cas i en cap concepte l’accés a la Web o ús d’ambdues constitueixen o suposen una cessió de cap mena dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o els seus continguts.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través de la Web o l’App o de qualssevol plataformes, fòrums, xarxes socials, aplicacions o pàgines webs a les quals té accés, l’Usuari garanteix que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualssevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre aquests.

Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de la Web o l’App o de qualssevol plataformes, fòrums, xarxes socials, aplicacions o pàgines webs a les quals MARTA MARTÍ té accés cedeixes gratuïtament a MARTA MARTÍ sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de sublicenciar a tercers aquests drets incloent els fins lucratius.

10. Atenció al Client.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb MARTA MARTÍ a través d’info@mmarti.es

11.Garantia.

MARTA MARTÍ respondrà davant el Client de qualsevol falta de conformitat que manifestin els lliuraments, conforme el termini que estableix la normativa vigent, que és de tres anys, conforme a l’article 120 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Queda exclosa la garantia relativa a aquells desperfectes de fabrica no comunicats en el termini de 48 hores, els ocasionats per l’ús i els desperfectes conseqüència d’un ús inadequat de l’article, així com en general totes aquelles excloses per la legislació vigent.

Per a fer efectiva aquesta garantia haurà de presentar-se una prova de compra (tiquet de compra, tiquet regalo o factura).

12. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat.

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la responsabilitat de MARTA MARTÍ en relació amb qualsevol producte adquirit en la pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

Totes les descripcions, fotografies de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren “com a cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment.

Alguns productes poden semblar una mica més grans o més petits respecte de la seva grandària real, a causa de la configuració de la pantalla i la tècnica fotogràfica. Altres articles poden ser representats en una grandària més gran que la seva grandària real, amb la finalitat de mostrar clarament els detalls; o menor que la seva grandària real, amb la finalitat de mostrar l’article complet.

En aquest sentit, si el Client contracta com a consumidor i usuari, MARTA MARTÍ està obligat a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent enfront de Client de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. Així mateix, les tonalitats de colors en les fotografies dels productes de la botiga en línia poden veure’s alterats per la resolució del seu monitor, podent diferir dels reals.

Els productes que comercialitzem poden presentar algunes variacions a causa de les característiques pròpies dels materials naturals que s’utilitzen en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en els colors, grandàries, textures, entre altres, no tindran la consideració de defectes o tares.

MARTA MARTÍ no serà responsable de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar l’ordinador, equip informàtic, dades o materials del Client a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o, en el seu cas, als quals la mateixa redirigeixi.

13. Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

MARTA MARTÍ, per la seva activitat de comercialització professional és subjecte obligat per la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Això suposa que, entre altres obligacions que resulten aplicables a aquesta condició, MARTA MARTÍ hagi d’identificar i conservar còpia del document fefaent d’identitat (DNI, Passaport, etc.) de qualsevol client que realitzi una compra igual o superior a 1.000€. Això amb motiu del que es disposa en la normativa vigent en la matèria.

Així doncs, el Client és conscient d’aquesta obligació legal i es compromet a remetre, a petició de MARTA MARTÍ, còpia del document fefaent d’identitat del pagador per a donar compliment a aquesta.

14. Cessió de drets i obligacions.

El contracte és vinculant tant per al Client com per a MARTA MARTÍ, així com per als seus respectius successors, cessionaris i causahavents. El Client no podrà transmetre, cedir, gravar o, de qualsevol altra manera, transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, sense haver obtingut el consentiment previ per escrit de MARTA MARTÍ.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, en qualsevol moment durant la seva vigència, sense que els drets del Client es vegin afectats de cap manera.

15. Modificació de condicions.

MARTA MARTÍ es reserva el dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

El Client estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda.

16. Legislació aplicable i jurisdicció.

L’ús de la pàgina web de MARTA MARTÍ i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals del domicili del Client.

La Comissió Europea posa a la disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

- ENVIAMENTS GRATUITS A ESPANYA PENINSULAR I BALEARS -